Dokumenty

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Szkoły

Regulamin Mundurowy

Regulamin wycieczki

Regulamin Biblioteki – wypożyczania książek z dotacji

Regulamin Rady Rodziców

Statut Stowarzyszenia

Konkursy kuratoryjne 2023/2024 (KSP)

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin przyznawania stypendiów ze szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej 

Regulamin rekrutacji naszej szkoły

Plan pracy świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin organizacji przygotowań uczniów do konkursów

HYMN szkoły

Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania