Dokumenty

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Szkoły

Regulamin Mundurowy

Regulamin wycieczki

Regulamin Biblioteki – wypożyczania książek z dotacji

Regulamin Rady Rodziców

Statut Stowarzyszenia

Konkursy kuratoryjne 2021/2022 (KSP)

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin przyznawania stypendiów ze szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Plan pracy świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin organizacji przygotowań uczniów do konkursów

HYMN szkoły

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania