SZKOŁA

Cele i zadania szkoły

Szkoła, kierując się poszanowaniem wartości chrześcijańskich, realizuje następujące cele i zadania

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wysokich wyników egzaminu ósmoklasisty.
 • przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki w renomowanych szkołach powiatu kartuskiego jak i szkół trójmiejskich,
 • z sukcesem przygotowuje uczniów do przedmiotowych konkursów kuratoryjnych,
 • kształtuje pełną dojrzałość osobową i intelektualną,
 • umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy o Bogu, człowieku i świecie, przygotowując uczniów do czynnego udziału w życiu religijnym, społecznym i rodzinnym.

Szkoła wychowuje uczniów w duchu poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez:

 • otwartość i szacunek dla osoby ludzkiej,
 • umacnianie więzów rodzinnych i koleżeńskich,
 • miłość Ojczyzny i poszanowanie jej kulturowego i moralnego dziedzictwa,
 • umiejętność zauważania i akceptacji dobra,
 • gotowość do szukania i przyjęcia prawdy,
 • wrażliwość na piękno,
 • odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze,
 • pracowitość, radość i inne.

W realizacji swoich zadań szkoła respektuje:

 • Prawo Boże zawarte w Dekalogu i Ewangelii,
 • nauczanie Kościoła Katolickiego,
 • zasady nauk pedagogicznych,
 • przepisy prawa państwowego.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, psychologiczną, zdrowotną, bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie zajęć szkolnych. Szkoła umożliwia uczniom rozwój zainteresowań, talentów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, poprzez organizowanie odpowiednich zajęć pozalekcyjnych.

Na terenie szkoły obowiązuje jednolity strój szkolny.

Konto bankowe naszej szkoły:

PKO BP S.A. o/Kartuzy, nr 47 1020 1866 0000 1702 0015 6794