REKRUTACJA

Informacja o wolnych miejscach na rok 2024/2025:

kl. I a – 4 wolne miejsca
kl. I b – 4 wolne miejsca
kl. II – 0
kl. III – 0
kl. IV a – 8 wolnych miejsc
kl. IV
b – 7 wolnych miejsc
kl. V –
0
kl. VI – 0
kl. VII a – 5 wolnych miejsc
kl. VII b – 5
wolnych miejsc
kl. VIII – 0 (ewentualne 2 wolne miejsca)

Zadzwoń: 515 135 661

Procedura przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach powinni złożyć w sekretariacie szkoły (można wysłać drogą email: klokartuzy@wp.pl) kwestionariusz osobowy kandydata oraz, w wypadku uczniów od klasy IV włącznie, podanie o przyjęcie do KSP. Odpowiednie druki znajdują się na dole tej strony.

 TERMINY:

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Rekrutacja ma charakter ciągły. Początek rekrutacji do klasy I i IV odbędzie się podczas pierwszego dnia otwartego szkoły – 14 stycznia 2024r. Zakończenie pierwszej części rekrutacji nastąpi 21 marca 2024r. Po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc, następuje rekrutacja uzupełniająca. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista przyjętych do klasy pierwszej wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 10 maja 2024r. (piątek) o godzinie 10.00. Podpisaną umowę należy przynieść do szkoły do dnia 14 maja br. (wtorek). Wpisowe należy wpłacić na konto szkoły (lub w księgowości) do dnia 22 maja br. (środa).
Lista przyjętych do pozostałych klas wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończonym roku szkolnym dnia 27 czerwca 2024r. o g. 11.00 (czwartek). Podpisaną umowę należy przynieść do szkoły do dnia 2 lipca br. (wtorek). Wpisowe należy wpłacić na konto szkoły (lub w księgowości) do dnia 9 lipca br. (wtorek).

Dyrektor Szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami w klasie I i IV, tzw. miejscami dyrektorskimi.

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego rodzicem. Należy zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Szkoły a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdzić podpisem zapoznanie się z ww. dokumentami.

Pierwszeństwo do przyjęcia dzieci w klasie I i IV mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, o ile rodzice złożą dokumenty w terminie pierwszej rekrutacji oraz dzieci pomyślnie odpowiedzą na zadane pytania.

Sekretariat szkoły będzie umawiał telefonicznie rodziców z dzieckiem na spotkania rekrutacyjne, które odbywać się będą najszybciej po drugim dniu otwartym:
– od kwietnia (kandydaci do klas I-III)
– od czerwca (kandydaci do klas IV-VIII).

Przed spotkaniem indywidualnym należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami, o ile nie zostały wcześniej dostarczone. Kwestionariusz i podanie można wysłać elektronicznie na adres klokartuzy@wp.pl

W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice zobowiązani są w ciągu 3 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły brakujące dokumenty (oryginały), podpisaną umowę oraz wpisowe w kwocie 500 zł.

Należy również zakupić mundurek szkolny. Hasło do sklepu internetowego: „kartuzy”. Dla nowych uczniów zamówienia w sklepie przyjmowane są do 10 lipca br. z gwarancją otrzymania na 1 września br. Jeżeli Rodzic złoży zamówienie w sierpniu – okres oczekiwania – miesiąc czasu. Wzór i potrzebne elementy mundurku zostaną podane podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dyrektor może nie wyrazić zgody na przyjęcie do szkoły, jeżeli:

 1. Nie ma wolnego miejsca we wskazanym oddziale.
 2. Złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne.
 3. Jeżeli rodzice lub uczeń nie akceptują postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły.
 4. Zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów.

Kandydaci do klasy pierwszej

Dziecko kandydujące do naszej szkoły potrafi:

 • liczyć obiekty i odróżniać błędne liczenie od poprawnego (w zakresie 10);
 • wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
 • rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (pod, nad, obok, za);
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 • uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; wypowiada się na temat wysłuchanej bajki:
 • wymieniać imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych
  • zgodnie bawi się z rówieśnikami – współdziała, czeka na swoją kolej,
  • wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
 • powtarzać rymowanki, proste wierszyki,
 • obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych;
 • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych);
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
 • wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie spożywa posiłki, ubiera się – potrafi zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki.

Podczas spotkania rekrutacyjnego dziecko bierze udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną kandydatów.

Dyrektor lub inni pracownicy szkoły, biorący udział w spotkaniach rekrutacyjnych, mogą poprosić rodziców o dodatkowe spotkanie w innym terminie.

Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie, w którym mogą też brać udział dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.

Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:
– względnie wyrównany poziom intelektualny,
– predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci,
– możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.

Szkoła nie udziela informacji, z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte.

Kandydaci do klas starszych (II-VIII)

 1. Do klas starszych uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca.
 2. Nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki, języka polskiego, j. angielskiego, wymagane na poziomie klasy, którą właśnie ukończył lub do której uczęszcza.
 3. Dyrektor szkoły może dodatkowo zlecić, aby psycholog szkolny wyznaczył termin rozmowy z kandydatem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
 4. Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli przedmiotowych i psychologa, decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły
 5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie wytycznych zawartych w Statucie Szkoły.

DRUKI

Oferta edukacyjna

Informacje szczegółowe – TUTAJ

Dlaczego katolik?

Zaglądnij TUTAJ i przekonaj się, że warto.

Sukcesy szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych.
 • Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach zewnętrznych.
 • Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie.
 • Zintegrowana społeczność szkolna.

Wychowanie:
Katolicka Szkoła Podstawowa troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich. Obowiązują mundurki szkolne.
Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami oraz wycieczki integracyjne i edukacyjne.

Bezpieczeństwo:

W szkole zapewniona jest opieka wychowawcy w świetlicy, która otwarta jest od 7.00 do 17.00. Nauka odbywa się w małych grupach uczniowskich. W szkole funkcjonuje opieka pedagogiczno – psychologiczna, panuje przyjazna uczniom atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju.

Opłaty za naukę

 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za naukę (czesnego) w roku szkolnych 2023/2024 wynosić będzie 600 zł/miesiąc.
 2. Zasady zwolnień, ulg z opłat czesnego:
  • Uczeń z najwyższą średnią (klasy V – VIII) w danym roczniku zwolniony jest z opłat czesnego (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium naukowego),
  • gdy z nauki w szkole korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny – 50% zniżki wysokości czesnego na drugie i każde kolejne rodzeństwo (dotyczy również wpisowego),
  • możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego skierowanego do uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej
  • stypendium pracownicze (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium)

Dlaczego nasza szkoła? Oto wypowiedzi naszych uczniów:

 • przyjazna, rodzinna atmosfera,wszyscy się znają,
 • nie widać różnicy wieku w przyjaźni wśród uczniów,
 • mało liczne klasy, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, o czym świadczą wysokie wyniki z poprzednich lat,
 • estetyczne wnętrza,
 • liczne wyjazdy (integracyjne, rozrywkowe i edukacyjne): teatr, kino, muzea, wycieczki zagraniczne,
 • wyjazdowe rekolekcje wielkopostne,
 • noce i wieczory naukowe (kaszubska, filmowa, chemiczna, fizyczna itp.),
 • wymiana polsko-niemiecka,
 • dyskoteki i inne imprezy,
 • liczne kółka zainteresowań,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • bardzo dobra lokalizacja – szkoła w centrum miasta, blisko dworca autobusowego i kolejowego,
 • każdy uczeń jest ważny, można liczyć na pomoc nauczyciela,
 • równe mundurki,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pierwszopiątkowa spowiedź i Msza święta

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00;  tel. kom. 515 135 661