potrzebne dokumenty

Procedura przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach powinni złożyć w sekretariacie szkoły (można wysłać drogą email: klokartuzy@wp.pl) kwestionariusz osobowy kandydata oraz, w wypadku uczniów od klasy IV włącznie, podanie o przyjęcie do KSP. Odpowiednie druki znajdują się na dole tej strony.

 TERMINY:

TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klas: III, IV, V, VI

Rekrutacja ma charakter ciągły. Początek rekrutacji do klasy I i IV odbędzie się podczas pierwszego dnia otwartego szkoły – styczeń 2024r. Zakończenie pierwszej części rekrutacji nastąpi w kwietniu 2023r. Po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc, następuje rekrutacja uzupełniająca. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor Szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami w klasie I i IV, tzw. miejscami dyrektorskimi.

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego rodzicem. Należy zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Szkoły a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdzić podpisem zapoznanie się z ww. dokumentami.

Pierwszeństwo do przyjęcia dzieci w klasie I i IV mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, o ile rodzice złożą dokumenty w terminie pierwszej rekrutacji.

Sekretariat szkoły będzie umawiał telefonicznie rodziców z dzieckiem na spotkania rekrutacyjne, które odbywać się będą najszybciej po zakończeniu pierwszej części rekrutacji.

Przed tym spotkaniem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami, o ile nie zostały wcześniej dostarczone. Kwestionariusz i podanie można wysłać skanem na adres klokartuzy@wp.pl

W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice zobowiązani są w ciągu 3 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły brakujące dokumenty (oryginały), podpisaną umowę oraz wpisowe w kwocie 500 zł.

Należy również zakupić mundurek szkolny. Hasło do sklepu internetowego: „kartuzy”. Dla nowych uczniów zamówienia w sklepie przyjmowane są do 10 lipca br. z gwarancją otrzymania na 1 września br. Jeżeli Rodzic złoży zamówienie w sierpniu – okres oczekiwania – miesiąc czasu. Wzór i potrzebne elementy mundurku zostaną podane podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dyrektor może nie wyrazić zgody na przyjęcie do szkoły, jeżeli:

  1. Nie ma wolnego miejsca we wskazanym oddziale,
  2. Złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne
  3. Jeżeli rodzice lub uczeń nie akceptują postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły
  4. Zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów

DRUKI

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00;  tel. kom. 515 135 661; klokartuzy@wp.pl