Ksiądz Adam zdał egzamin licencjacki!!!

Gratulujemy i życzymy doktoratu!

W Polsce licencjat naukowy, zwany także „licencjatem kanonicznym” lub „rzymskim”, to stopień naukowy wyższy od tytułu zawodowego magistra, a niższy od stopnia naukowego doktora. Uprawnia, po uzyskaniu nominacji właściwego biskupa, do wykładania przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych w wyższych szkołach katolickich, wydziałach teologii katolickich mających zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej oraz w seminariach duchownych.

Podstawą otrzymania stopnia licencjata są specjalistyczne studia, które kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu przed kilkuosobową komisją teologiczną. Stopień ten zdobywa się w ramach poszczególnych dziedzin teologii i prawa kanonicznego. W Polsce osoby legitymujące się licencjatem naukowym zapisują przed imieniem i nazwiskiem skrót „mgr lic.” lub po prostu „lic.”. Na wydziałach teologii katolickiej uzyskanie licencjatu naukowego jest niezbędne do starania się o stopień naukowy doktora.