Konkurs na kartkę świąteczną w języku obcym

Drodzy uczniowie!

Jak co roku w naszej szkole odbędzie się konkurs na najpiękniejszą kartkę Wielkanocną w języku obcym.

Organizatorzy:
Edyta Pyszka – przewodnicząca jury (język angielski), 
Agnieszka Zalewska (język niemiecki),
Sussana Alegre Raso (język hiszpański).

Cele konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem w różnych krajach,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
 • kształcenie poczucia wartości, dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci z podziałem na następujące kategorie:

 • I kategoria- klasy I-III
 • II kategoria- klasy IV-VI
 • III kategoria – klasy VII-VIII 

Warunki uczestnictwa:
– Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w dowolnym formacie, która może łączyć różne techniki i materiały. Kartkę jaki i test w danym języku obcym należy wykonać własnoręcznie.

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

– Prace uczestników należy wysłać do nauczyciela danego przedmiotu.
– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac.
– Prace należy wysłać do 02.04.2021r.

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
  •  zgodność pracy z tematem,
  •  oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,
  •  znajomość środków językowych i zakres słownictwa.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
  • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
  • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
  • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2021r.
  • Szczegółowych informacji udziela przewodnicząca Edyta Pyszka