Eksperymenty i doświadczenia

To już kolejny rok z projektem „Nowoczesna Szkoła”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja; Działania 3.2. Edukacja ogólna; Podziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Młodzież w ramach projektu uczestniczy między innymi w warsztatach biologiczno-chemiczno-geograficznych. Doświadczenia, badania eksperymentalne, czyli sprawdzanie w praktyce tego, czego uczymy się w teorii oraz wspólne wyjazdy edukacyjne to najlepszy sposób nauki dla młodych ludzi.

ZDJĘCIA