Rekrutacja do klasy VII

Przyjęcia do klasy siódmej Katolickiej Szkoły Podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018

Trwa rok przemian ustrojowych związanych z reformą oświaty. Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach przekształciło się w Katolicką Szkołę Podstawową. Budynek szkoły katolickiej w najbliższych latach będzie rozbudowany, aby dzieci mogły uczyć się w warunkach komfortowych i bezpiecznych. Przez najbliższe lata, sukcesywnie do szkoły katolickiej przyjmowane będą dzieci do  poszczególnych klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018, czyli od września br. do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach przyjmować będziemy młodzież do klasy VII.

Dzień otwarty szkoły:

26 marca 2017r. (niedziela) od godz. 8.00 do 13.30

11 maja 2017r. (czwartek) od godz. 16.00 do 18.00

Procedura postępowania podczas przenoszenia dziecka z innej placówki do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Rodzice ubiegający się o przeniesienie swojego dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach z innej szkoły musi złożyć w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do KSP /druk znajdziesz tutaj/

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego rodzicem. Przed spotkaniem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

a) kserokopię ostatnio uzyskanego świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b) wykaz ocen semestralnych włącznie z oceną z zachowania w obecnej szkole w danym roku szkolnym,

c) opinię nauczyciela religii

d) opinię proboszcza miejsca zamieszkania

Po uzyskaniu niezbędnych informacji dyrektor wydaje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia ucznia do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach.

W przypadku przyjęcia do szkoły kandydat otrzymuje dokument „Potwierdzenie przyjęcia do szkoły” i zobowiązany jest do dnia 28 czerwca dostarczyć do sekretariatu szkoły:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy,

b) ostatnio uzyskane świadectwo w szkole podstawowej,

c) trzy zdjęcia legitymacyjne,

d) kartę zdrowia,

e) wpłata w sekretariacie szkoły wpisowego w kwocie 400 zł

f) inne dokumenty (m.in. dotyczące osiągnięć ucznia, opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej

W razie konieczności zaliczenia różnic programowych uczeń w terminie 14 dni od pierwszego dnia zajęć w nowym roku szkolnym otrzymuje od nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu, z którego musi zaliczyć te różnice zakres materiału obowiązującego na egzaminie i ustala termin egzaminu.

Dyrektor nie wyraża zgody na przyjęcie do szkoły, jeżeli:

a) nie ma wolnego miejsca we wskazanym przez niego oddziale,

b) złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne

c) stwierdzi znaczące różnice pomiędzy planem nauczania realizowanym w dotychczasowej szkole, a obowiązującym we wskazanym przez ucznia oddziale,

d) jeżeli rodzice lub uczeń nie akceptują postanowień statutu szkoły i regulaminu szkoły

Oferta edukacyjna

W szkole realizowany jest rozszerzony j. angielski. W klasie VII uczniowie uczyć się będą drugiego języka obcego (język niemiecki).

Zajęcia wspierające i rozwijające oraz koła przedmiotowe i zainteresowań:

 • wieczory naukowe
 • klub wolontariatu
 • język kaszubski
 • koło dziennikarskie (gazetka szkolna „Goniec Katolika”)
 • koło informatyczne
 • koło fizyczne
 • koło matematyczne
 • zespół muzyczny
 • robotyka
 • konsultacje z terapii pedagogicznej
 • zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego i j. niemieckiego
 • Małą Akademia Filmowa i Artystyczna (MAFiA)
 • SKS
 • Zajęcia korygujące wady postawy
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • zajęcia z chemii (doświadczenia)

Indywidualne konsultacje (j.angielski, j. polski, matematyka)

Imprezy i akcje organizowane przez samorząd szkolny

Opieka pedagoga i doradcy zawodowego

Zajęcia integracyjne

Aktywny wolontariat

Proponujemy

 • naukę j. angielskiego na poziomie rozszerzonym i drugi j. obcy (j. niemiecki)
 • naukę j. kaszubskiego
 • innowacje pedagogiczne z przedmiotów przyrodniczych
 • wieczory naukowe (zajęcia interdyscyplinarne)
 • udział w wymianie zagranicznej młodzieży
 • sprawdzony i solidny system przygotowania do egzaminów
 • kameralne warunki nauki
 • małą liczebność klas
 • bezpieczną szkoła, wolna od zagrożeń, negatywnych wpływów
 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
 • zdobywanie wiedzy pod kierunkiem życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli
 • dodatkowe godziny konsultacji z nauczycielami
 • bogatą oferta zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wspierające i rozwijające uczniów)
 • wyjazdy integracyjne, wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • jednolity strój szkolny
 • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów i ich rodziców
 • bezpieczeństwo (organizacja w ciekawy sposób wolnego czasu)
 • aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd. )

Sukcesy szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych.
 • Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach gimnazjalnych.
 • Dodatnia Edukacyjna Wartość Dodana (wszystkie roczniki absolwentów wykazują się dodatnim przyrostem wiedzy i umiejętności).
 • Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie.
 • Zintegrowana społeczność szkolna.

Wychowanie:
Katolicka Szkoła Podstawowa troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich. Obowiązują mundury szkolne.
Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami, wycieczki edukacyjne.

Bezpieczeństwo:
Nauka odbywa się w małych grupach uczniowskich. W szkole funkcjonuje opieka pedagogiczno – psychologiczna i pielęgniarska, panuje przyjazna uczniom atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju.

Opłaty za naukę

 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za naukę (czesnego) wynosi 400,00 zł.
 2. Zasady zwolnień, ulg z opłat czesnego:
  • Uczeń z najwyższą średnią w danym roczniku zwolniony jest z opłat czesnego (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium),
  • gdy z nauki w szkole korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny – 50% zniżki wysokości czesnego na drugie i każde kolejne rodzeństwo (dotyczy również wpisowego),
  • możliwość skorzystania ze stypendium naukowego,
  • możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego skierowanego do uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej
  • stypendium pracownicze (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium)

Dlaczego nasza szkoła? Oto wypowiedzi naszych uczniów:

 • przyjazna, rodzinna atmosfera,wszyscy się znają, nie widać różnicy wieku w przyjaźni wśród uczniów
 • małe klasy, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów, o czym świadczą wyniki z poprzednich lat
 • estetyczne wnętrza,
 • liczne wyjazdy (rozrywkowe i edukacyjne): teatr, kino, muzea, zagraniczne
 • wyjazdowe rekolekcje wielkopostne
 • noce i wieczory naukowe (kaszubska, filmowa, chemiczna, fizyczna itp.)
 • wysokie wyniki w nauce (przyrost wiedzy), rozszerzony program nauczania
 • wymiana polsko-niemiecka
 • dyskoteki i inne imprezy
 • sklepik szkolny
 • liczne kółka zainteresowań
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • szkoła w centrum miasta
 • każdy uczeń jest ważny, można liczyć na pomoc nauczyciela
 • równe mundurki
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • spotkania formacyjne (Msza św. itp.)

 

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00